شرایط انتخاب هیت مدیره شرکت تعاو نی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:35 ب.ظ


در ابتدای این مقاله به ارائه تعریفی از شرکت تعاونی می پردازیم:
شركت تعاونی شركتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری انان موافقت اصولی كه دراین قانون مطرح است تشكیل می شود. تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد .

بنا برا تعریفی که ارائه شد به اهمیت انتخاب و کارکرد هیئت مدیره در شرکت های تعاونی پی بردیم بنا به تعبیری هیئت مدیره در شرکت های تعاونی به عنوان مغز این مجموعه عمل می نماید بنابراین انتخاب درست و اصولی این اعضا از اهمیت ویژه ایی برخوردار است ، وظایف این اعضا توسط اساسنامه تایین می گردد و وظایف و عملکرد آنان در دستیابی به اهداف تعاونی نتیجه مستقیم خواهد داشت. بنا بر اهمیت این موضوع در این مقا له علاوه بر نحوه شناسا یی و انتخاب اعضاء هیئت مدیره توسط رای دهندگا ن به وظایف و اختیا رات هیئت مدیره شرکت تعاونی می پردازیم:

امور شرکت تعاونی به عهده هیئت مد یره می با شد اعضا ی هیئت مد یره دو دسته هستند :
1- اعضای اصلی
2-اعضای علی البدل که تعداد ان ها در اساسنامه تعیین می شود به مو جب قا نون هیئت مدیره مرکب از 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی عضو علی البدل خواهد بود در صورت فوت ، یا استغعا ، ممنوعیت قا نونی یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی یک از اعضای علی البدل برای بقیه مدت مقرر به جا نشینی وی اجرای وظیفه می کند
انتخاب هیئت مدیره در بدو تشکیل شر کت تعاونی
در بدو تشکیل شرکت تعاونی ( اولین مجمع عمومی عادی ) انتخاب هئیت مدیره های را به عهده دارد اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شو ند .
اخذ رای برای انتخاب اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می ایدجایگزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل شنا خته می شوند . اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخا ب می شو ند   .
شرایط هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسا ن
ماده 38 قانون بخش تعاونی شرایطی را برای اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسا ن تعاونی ها مقرر می دارد .

این شرایط که می توان آن ها را به ایجابی و سلبی تقسیم کرد
الف ) شرایط ایجابی 
1-داشتن تابعیت ایران 
2-ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ، تعهد عملی به دین خود )
3-داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای عمل به وظایف ، متناسب با تعاونی مربوط 
ب ) شرایط سلبی
1-عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر 
2-عدم عضویت در گروه های محارب 
3-عدم سابقه محکومیت به ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد
4-عدم سابقه محکومیت به سبب ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .

ماده37- وظایف واختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می با شد
1-دعوت مجمع عمو می (عادی – فوق العاده)
2-اجرای اساسنامه و تصمیما ت مجمع عمو می و سایر مقررات مربوط
3-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر ها مل و نظارت بر عملیا ت وی و پیشنها د میزان حقو ق مدیره عا مل به مجمع عمو می
4-قبو ل در خواست عضو یت و اخذ تصمیم نسبت به انتقا ل سهم اعضا به یکد یگر و دریا فت استعفای هر یک از اعضا ی هیاتت مدیره
5-نظارت بر مخارج جا ری تعاونی و رسید گی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازر سا ن و تسلیم به موقع گزارش مالی و تراز نامه تعاونی به مجمع عمو می
6-تهیه و تنظیم طر ح ه و برنامه ها و بو دجه و سایر پیشنهاد ات و ارائه ان به مجمع عمو می جهت اتخاذ تصمیم
7-تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسا ت مجا مع عمو می شر کتها و اتحادیه هایی که تعا ونی د ر انها مشارکت د ارد
8-تهیه و تنظیم دستو رالمعل داخلی تعاونی و تقد یم ان به مجمع عمو می برای تصویب
9-تعیین نماینده یا وکیل در داد گاه ها و مراجع قا نونی و سایر سازمان ها با حق تو کیل غیر
10-تعیین و معرفی صا حبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضا هیا ت مدیره به اتفاق مدیرعامل ) برای قرار داد ها اسناد تعهد اور تعاونی
 تبصره ـ هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد


کسانی که می توانند ورشکستگی را اعلام کنند

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:33 ب.ظ


برابر ماده 415 قانون تجارت اشخاصی که می توانند ورشکستگی تاجر را به مرجع قضایی محل اطلاع دهند عبارتند از :
1- خود تاجر
2- طلبکاران تاجر

3- دادستان محل اقامت تاجر
اما درباره بند 3 توضیح این نکته لازم است که در قانون آیین دادرسی کیرفری برای دادستان وظایفی پیش بینی گردیده و او رئیس ضابطین دادگستری می باشد ولی با تغییراتی که در سیستم قضایی در 15 تیرماه 1373 داده شده است دادسراهای عمومی از سازمان قوه قضاییه حذف گردیده و وظایف دادستان به قضات دادگاه ها محول شده است همانطوری که در تبصره ماده 12 قانون مزبور چنین تصریح دارد .
( امور حسبه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محل می شود ).
به این ترتیب در هر ماده یا تبصره یا قانونی که به دادستان و وظایف او تصریح شده باشد برابر ابصره مذکور عمل می شود چرا که در حال حاضر به جز دادسراهای نظامی در کلیه واحدهای دادگستری شهرستان و آستان دادسراها منحل گردیده است و نتیجتاَ دادستان هم وجود ندارد.

    تکلیف تاجر به محض توقف

گفته شد که یکی از افرادی که ورشکستگی را اعلام می نماید خود تاجر است. بنابراین با توجه به اینکه خود تاجر از هر شخص دیگری بهتر و بیشتر در جریان دارایی و اموال و بدهی های خود می باشد به محض اینکه وقفه ای در امور تجاری او حاصل شود باید ظرف سه روز مراتب را به مرجع قضایی محل اطلاع دهد. ضمن اینکه صورت کلیه اموال خود را به ترتیب زیر به دادگاه ارائه و کلیه مدارک و اسناد مربوطه را نیز تسلیم نماید تا دادگاه حکم ورشکستگی او را صادر نماید.
1- صورت کلیه اموال منقول و غیرمنقول با اسناد و مدارک مربوطه و قید تعداد و مقدار و بهاء آن ها .
2- صورت حساب کلیه مطالبات با ارائه مدارک آن ها، از قبیل چک ، برات ، سفته یا هر سند و نوشته دیگر
3- تسلیم صورت جامع کلیه قروض و بدهی های خود با قید نام اشخاص حقیقی و حقوقی به انضمام مدارک و سوابق آن ها
4- تسلیم دفاتر تجاری و اگر از سیستم های کارتی یا الکترونیکی استفاده می نماید با قید نوع سیستم و ارائه مدارک منظور
5- ارائه و تسلیم دسته چک های مربوططه و وجوه نقدی که در صندوق تجارتخانه موجود می باشد.
6- تسلیم کلید انبارهای مربوطه و تجارتخانه خود با قید مقدار اموال و نوع آن ها
7- هر گاه اموالی از او به طور امانت یا رهن به اشخاص سپرده شده است نوع و مقدار بهاء و چگونگی وجود مال که امانت است یا توقیف و غیره قید نماید.
8- اگر اموالی در خارج از کشور دارد یا اموال غیرمنقولی در سایر نقاط کشور دارد باید به طور مشخص اعلام نماید.

    صدور حکم ورشکستگی

پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر به وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید و حکم مزبور معمولاَ متضمن نکات ذیل می باشد :
1- چگونگی و شرح مختصری در مورد نحوه ورشکستگی تاجر یا شرکت ورشکسته
2- دلایلی که به موجب آن حکم ورشکستگی صادر گردیده است.
3- تاریخ توقف با اشاره به روز و ماه و سال
4- درج در روزنامه تا همه طلبکارات مطلع شوند که تاجر یا شرکت ورشکسته گردیده است و هرگونه سند یا مدرکی از او داشته باشند به مدیر تصفیه ارائه نمایند تا اقدامات لازم درباره حفظ حقوق آن ها به عمل آورد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام مجمعی است که در شرکت سهامی عام با حضور تشکیل دهندگان و تاسیس کنندگان و پذیره نویسان شرکت تا قبل از انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت به جهت مهیا نمودن شرایط ثبت و متعاقباَ  ثبت شرکت تشکیل می گردد که با انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت ماموریت آن خاتمه یافته و شخصیت حقوقی آن به پایان می رسد.
مجمع عمومی موسس اولین مجمعی است که در آن تعهد کنندگان سهام شرکت حاضر می شوند تا اساس شرکت را تصویب و تایید کنند.

    وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است :

1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم
2- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

    شرایط تشکیل مجمع عمومی موسس


در قانون تجارت راجع به دعوت مجامع عمومی موسس مقررات مخصوصی پیش بینی نکرده است و چون در موقع تاسیس اسامی و نشانی کلیه تعهد کنندگان سهام معلوم است دعوت مزبور معمولاَ کتباَ به عمل می آید در صورتی که عده تعهد کنندگان زیادتر باشد علاوه بر دعوت کتبی ، دعوتنامه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود دعوت مجمع عمومی موسس در صورتی که کلیه تعهد کنندگان سهام حاضر باشند حتی ممکن است شفاها به عمل آید.
از ماده 75 تا ماده 81 لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به روند تشکیل اولین مجمع عمومی ( موسس ) تا پایان ماموریت این چنین پرداخته است :
1- در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
2- هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. در صورتی که موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.
3- گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آن ها موضوع رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- هر گاه آورده غیرنقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی یکه از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمعی تسلیم نشوند، تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد ، مبالغ لازم را تادیه کنند.
5- در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است، حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه ی جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
6- در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان خروج دارندگان آورده ی غیرنقد یا مطالبه کنندگان مزایا عدم تعهد سهام و عدم تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند.


شرکت های تعاونی چه اهدافی را دنبال می کنند ؟

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:31 ب.ظ


شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.

ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
با استناد به قانون اساسی که مقرر می دارد : ” بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود ” ، انواع شرکت های تعاونی را می توان در چار گروه ذیل جای داد :
1-  شرکت های تعاونی تولید شهری ؛
2-  شرکت های تعاونی توزیع شهری ؛
3- شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛
4- شرکت های تعاونی توزیع روستایی.
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 / 6 / 1370، اهداف شرکت تعاونی عبارت است از :
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار می باشند ولی وسایل انجام آن کار را ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم ، و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
با توجه به موارد هفتگانه و ماده یک قانون مذکور اهداف بخش تعاونی روشن و مشخص است و در صورتیکه در تمام ابعاد و سطوح تشکیل و به مرحله اجراء درآید مفید و موثر و کارساز خواهد بود و کلیه شرکت هایی که برابر این قانون تشکیل و به ثبت برسند به عنوان شرکت تعاونی شناخته می شوند.

    وجه امتیاز اساسی شرکت تعاونی با دیگر انواع شرکت

وجه مشترک شرکت های تجاری آن است که شرکا سرمایه ای را گرد می آورند تا آن را  به کار انداخته و سود حاصل از آن را در فواصل زمانی معین میان خود تقسیم نمایند. هدف شرکت تعاونی نیز به دست آوردن نفع مادی است اما این نفع در چهره سود به مفهوم حسابداری تجلی نمی یابد بلکه در چهره هزینه کمتر متجلی می گردد.در واقع،  شرکت ها ی تجاری به دنبال سود نیستند، از این رو، کاربرد کلمه سود در خصوص درآمد آن ها جایز نیست. آن چه به شرکا داده می شود، مازاد دریافتی است که به نسبت معاملات انجام شده با شرکت توسط شرکا، به آن پرداخت می شود. در واقع اگر محاسبات به درستی صورت بگیرد و هزینه ها به صورت واقعی دیده شود، نباید اضافه برگشتی وجود داشته باشو به همین علت است که در خصوص مالیات بر این نوع شرکت تردید وجود دارد. چه مالیات بر سود تعلق می گیرد و مازاد برگشتی (Restitution) سود نمی باشد.
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، برای تشکیل و ثبت باید مدارک ذیل را ارائه نمایند.
1- صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء هیئت مدیره منتخب و بازرسان
2- اساسنامه مجمع عمومی
3- درخواست کتبی ثبت
4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
5- رسید پرداخت مقدار سرمایه ای که تادیه آن لازم است.
6- مدارک مربوط به دعوت در خصوص عضویت افراد واجد شرایط
7- اولین هیئت مدیره منتخب پس از اعلام قبولی با رعایت تشریفات مقرره مکلف به ثبت تعاونی می باشند.
8- اداره ثبت شرکت ها نیز پس از دریافت اسناد و مدارک مربوطه موظف است که تعاونی را ثبت نماید.


ادغام و انحلال تصفیه شرکت های تعاونی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:29 ب.ظ

 
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
در این مقاله به ادغام و انحلال تصفیه شرکت های تعاونی می پردازیم.
اول : ادغام
شرکت های تعاونی در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده و برابر مقررات مربوطه می توانند در یکدیگر ادغام شوند. یعنی دو یا چند شرکت تعاونی که به طور مستقل فعالیت داشته اند تحت عنوان یک شرکت فعالیت نمایند در چنین صورتی کلیه مدارک لازم و صورتحساب مربوط به ادغام باید ظرف دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود تا خلاصه تصمیمات به اطلاع طلبکاران و کلیه اعضاء برسد و مراتب در دفاتر و سوابق مربوطه منعکس گردد.
دوم : انحلال شرکت های تعاونی

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
1- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2- در صورت کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب لازم
3- انقضاء مدت تعیین شده در اساسنامه و عدم اقدام در مورد تمدید آن
4- توقیف فعالیت شرکت به مدت یک سال بدون داشتن عذر موجه
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به طوری که در طول سال سه بار اخطار کتبی از طریق وزارت تعاون داده شده باشد.
6- ورشکستگی شرکت
سوم : آثار انحلال شرکت تعاونی
1- اگر انحلال به واسطه یکی از بندهای دوم، چهارم و پنجم فوق الذکر باشد، وزارت تعاون بلافاصه طبق آیین نامه مربوطه انحلال تعاونی را به مرجع ثبت شرکت های محل اعلام می نماید.
2- اگر انحلال به واسطه یکی از بندهای چهارم یا پنجم فوق الذکر باشد اعلام نظر وزارت تعاون، درباره آن موارد در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. منظور از دادگاه صالح در این جا دیوان عدالت اداری است.
3- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
4- تعاونی باید قبل از انحلال به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید. ( ماده 56 ق. ب. ت )
چهارم : تصفیه شرکت های تعاونی
پس از آنکه شرکت منحل شود بلافاصله باید موضوع انحلال ثبت گردد و برابر قانون تجارت در مورد تصفیه آن اقدام شود لیکن ذکر این مطلب حائز اهمیت است که هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد و یا اینکه وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.
اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری صورت گرفته باشد تصفیه آن و نحوه و چگونگی تصفیه برابر قانون تجارت است .


ثبت شرکت مادر

یکشنبه 10 تیر 1397 03:32 ب.ظ


ثبت شرکت مادر یا هلدینگ

ثبت شرکت مادر ، گروه شرکت ها یا شرکت هلدینگ، شرکت هایی هستند که طی ۳۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته اند. اثر گذاری این شرکت ها در بخش های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است و بسیاری از کشورها به اسم شرکت هایشان شناخته می شوند.لازم نیست بگوییم که نوکیا مشهورتر از فنلاند است یا شهرت سامسونگ  و ال جی از کره بیشتر است. نقش شرکت های مادر در بخش های مختلف اقتصادی به قدری زیاد است که حدود ۶۰ درصد  دارایی های ایالات متحده توسط شرکت های هلدینگ کنترل و اداره می شوند، این تناسب تقریباً در اروپا نیز وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه نیز بخش عمده ای از اقتصاد توسط گروه های صنعتی اداره و کنترل می شود.لذا اثربخشی فعالیت ها در اقتصاد نوین جهانی به اثربخشی راهبردهای شرکت های هلدینگ بستگی دارد و بقای مدیران عامل این گونه شرکت ها نیز به اثربخشی راهبردهای شرکتشان بستگی دارد.

حتی این موضوع در مورد مدیران عامل شرکت های کوچکتر که با شرکت های هلدینگ رقابت می کنند نیز صادق است و آنها باید از راهبرد این گونه شرکت ها درک درستی داشته باشند.

حال این سئوال  مطرح می شود  که آیا نحوه اداره شرکت های هلدینگ که عملاً گروهی از شرکت ها هستند با شرکت های معمولی یکسان است ؟ آیا مهارت های مدیران در این گونه شرکت ها با مهارت های مدیران سایر شرکت ها یکسان است ؟ آیا نحوه تصمیم گیری، نظارت و کنترل، سلسله مراتب و اختیارات با شرکت های معمولی تفاوتی ندارد ؟ نوع سازماندهی و ساختار چطور ؟

پاسخ این سئوالات منفی است، اما متأسفانه بسیاری از مدیران  در عمل، شرکت های مادر  را مثل شرکت های معمولی اداره می کنند. اداره شرکت های هلدینگ نیاز به مهارت های متفاوتی از اداره انواع شرکت ها است.

شرکت های هلدینگ دارای نکات و ظرایف خاصی هستند که در این سلسله مقالات به آن اشاره خواهیم کرد. در ابتدا به تاریخچه تشکیل این گونه شرکت ها می پردازیم.

 تا دهه ۱۹۶۰ اکثر شرکت های متوسط  و کلیه شرکت های بزرگ آمریکایی به مجموعه ای پیچیده از ترکیب محصولات  و بازارها تبدیل شدند. در نیمه اول قرن بیستم، رشد اکثر این شرکت ها، به رغم تنوع فعالیت ها، مثبت و مطلوب بود.

اما در دهه ۱۹۶۰ شرایط تغییر کرد. در حالی که تعدادی از این شرکت ها حتی موقعیت های بسیار بهتری کسب کردند،  وضع مالی جمعی دیگر از آنها شدیداً رو به زوال گذاشت. دلایل تفاوت عملکردهای عالی و ضعیف را می توان  در عوامل زیر دسته بندی کرد :

    اشباع تقاضا برای برخی محصولات و در عین حال افزایش تقاضا برای محصولات دیگر.
    تغییر شرایط جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی.
    تغییر شدت و حدت رقابت ها  و دگرگونی های شدید فناوری.

بدین سان معلوم شد که متنوع سازی فعالیت ها  با عرضه محصولاتی جدید شاید حتی به مشتریان جدید، به سادگی نمی تواند مشکلات راهبردی شرکت ها را برطرف کند.

بنابراین در تجزیه و تحلیل های راهبردی پرداختن به «کسب و کاری که به آن اشتغال داریم،موضوعیت خود را از دست داد و تعیین  کسب و کارهای چندگانه شرکت» به عنوان اولین قدم در این  تجزیه و تحلیل ها مطرح شد.

شرکت جنرال الکتریک در دهه ۱۹۷۰ برای مقابله با رشد بی سود  و مشکلات دیگری که ضمن  برنامه ریزی با آن مواجه می شد، شیوه ای را ابداع کرد. شاید جنرال الکتریک بزرگ ترین شرکت چندین محصوله (Diversifled) غیر خوشه ای (Non- Conglomerate) جهان به شمار می آمد.

جنرال الکتریک ۱۷۰ شرکت داشت که  مستقیماً توسط  دفتر مرکزی اداره می شد.

برای دسته بندی این شرکت ها  جنرال الکتریک متوجه شد که قیمت سهام گروهی از شرکت ها با هم بالا و پایین می آیند. بنابراین باید همبستگی خاصی بین این شرکت ها از نظر صنعت وجود داشته باشد.

این شرکت ۱۷۰ واحد خود را به ۴۹ بخش ساماندهی کرد و این گروه ها زیرنظر ده مدیر ارشد که خود به تنهایی پاسخگوی مدیرعامل بودند، فعالیت داشتند. در این زمان مفهوم SBU و به تبع آن هلدینگ متولد شد.

تعریف SBU :

SBU  که مخفف شده Strategic Business Unit است، واحدهای راهبردی کسب و کار نامیده می شود. براین اساس هر صنعت یا قلمرو راهبردی کسب و کار Strategic Business Area = SBA براساس ماهیت آن، میزان همبستگی با هم تحت پوشش یک مدیریت قرار می گیرند که آن مدیریت SBA نامیده می شود.

به عبارت دیگر SBU واحدی است که یک صنعت یا رشته فعالیت قابل مدیریت یک شرکت مادر را مدیریت می کنند. منظور از قابل مدیریت بودن میزان حق حاکمیت شرکت هلدینگ بر آن صنعت است که عموماً براساس میزان سهام و مالکیت تعیین می شود.

یک SBU لزوماً یک شرکت مجزا و بزرگ نیست و بسته به نوع صنعت، ساختار یک SBU متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است میزان حاکمیت و همچنین گستردگی یک صنعت به قدری باشد  که یک SBU به یک هلدینگ تبدیل شود و از سوی دیگر به دلیل برون سپاری فعالیت ها یک SBU توسط یک مدیر/کارشناس اداره شود. بنابراین SBU بیشتر یک مفهوم انتزاعی برای دسته بندی صنایع است و نمود فیزیکی آن لزوماً یک شرکت نخواهد بود.

قلمرو راهبردی کسب و کار Strategic Business Unit هر نوع حیطه فعالیت چه از نظر صنعت، محصول، حوزه جفرافیایی  و زمان را شامل می شود. به وسیله تعیین قلمرو، سه تصمیم استراتژیک گرفته می شود :

    شرکت در کدام قلمرو کسب و کاری راهبردی (SBU) باید فعال باشد؟
    شرکت در قلمروهای  راهبردی کسب و کار (SBU) چه جایگاهی باید داشته باشد ؟
    شرکت برای دستیابی به جایگاه مورد نظر از چه راهبرد رقابتی استفاده کند ؟

ظهور مدیریت شرکت های مادر :

شرکت های متعددی در چارچوب رقابت جهانی خود را مجبور دیدند تا فرایندهای تولیدی و فروش خود را توسعه دهند. این توسعه باعث شد که این شرکت ها، شرکت های دیگری را به عنوان زیرمجموعه خریداری یا ایجاد کنند. شرکت هایی مانند IBM، General Motors، Ford، Nestle و غیره واحدهای تولیدی خود را در مناطق مختلف جهان  ایجاد کرده و بر اساس قدرت تولید خود و احتیاج مشتریان بومی، خود را به حداکثر سودآوری برسانند. در این چارچوب، سازمان هایی به عنوان شرکت های بین المللی یا International Corporation به وجود آمدند. در بعضی از این  موارد این شرکت ها فقط خود را در صنعت رقابتی تخصصی خود توسعه دادند. IBM  یک نمونه از این سازمان ها است که خود را به نام IBM Corporation   به دنیا شناساند.

این فرایند باعث شد  که لغت Corporation به مجموعه ای از شرکت ها داده شود که تخصص خود را در یک صنعت متمرکز توسعه دهند و در چارچوب زنجیره بالادستی  و پایین دستی آن صنایع سرمایه گذاری کنند، بنابراین مجموعه ای که متخصص  و دارای شرکت های مثلاً سیمانی هستند به عنوان یک شرکت Corporation سیمان شناخته می شوند.

موازی با این حرکت، شرکت های دیگری شروع به توسعه خود کردند که در چارچوب فو ق قرار نمی گیرد. مبداء این نوع شرکت ها،  معمولاً گروه های تجاری یا بانک ها بودند. فرهنگ تجارت با بازشدن بازار جهانی، فرصت های جدید برای تاجران ایجاد کرد. در این چارچوب، این تجار با استفاده از منابع مالی خود  و علم تجارت، شرکت های جدیدی را به وجود آوردند و هدف آنان استفاده از فرصت و سودآوری کوتاه مدت بود. این نوع دیدگاه توسعه، بر این  نظر بود که هر جا فرصتی ایجاد شود و آن فرصت سود قابل توجهی داشته باشد، می توان به آن حیطه وارد شد.

اگر سودآوری کاهش یابد و آینده  واضحی  برای آن شرکت دیگر نباشد، اقدام به بستن یا فروش شرکت می کنند.

پس اصل تفاوت بین شرکت های Corporation و Holding، همین تفاوت است. در دیدگاه قدیم، شرکت های هلدینگ براساس دیدگاه های تجارتی عمل می کنند  و ویژگی های زیر را دارند :

    شرکت های زیرمجموعه را مستقل دیده و فقط شاخص های مالی را ارزیابی می کنند.
    مدیریت و هدایت استراتژی هر شرکت، بر عهده آن شرکت است و دفتر مرکزی هلدینگ هیچ دخالتی را خواستار نیست.
    پرتفوی این شرکت ها در صنایع متفاوتی است و دنبال هیچ هم افزایی بین سازمان ها نیست.
    تمامی شرکت های زیرمجموعه براساس احتیاجات هلدینگ قابل فروش هستند و شرکت ها به عنوان یک کالا دیده می شوند.
    شرکت های زیرمجموعه هلدینگ به دلایل فوق برنامه ریزی خود را بیشتر در چارچوب کوتاه مدت پیشنهاد کرده و پیاده می کنند و این باعث می شود که این شرکت ها تداوم طولانی مدت نداشته باشند و حداکثر بهره گیری از آنها می شود.

با توجه به دلایل فوق، شرکت های هلدینگ موفق جدید، شاخص های قدیمی را که جوابگوی محیط رقابتی نبود، تغییر داده اند  و خود را به مکملی از Holding و Corporation تبدیل کرده اند و دیدگاه جدید شرکت های هلدینگ موفق دنیا  به وجود آمده است.
 


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 01:31 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 نکات مهم و کلیدی درباره حق العمل کار

چهارشنبه 6 تیر 1397 05:13 ب.ظ

    شناسایی حق العمل کار

اشخاص به بهانه متفاوتی به استفاده از حق العمل کاری روی می آورند. مثلاَ شخصی تخصص در رشته مورد نظر ندارد یا این که اعتبار خود را در بازار از دست داده و نمی خواهد طرف معامله قرار بگیرد.
به موجب ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگری معامله می کند اما دلال به نام و حساب دیگری دلالی می کند. حق العمل کاری نیز مانند دلالی عقد جایز، اذنی و معوض می باشد. زیرا در مقابل عمل خود، حق العمل دریافت می کند. دلالی، حق العمل کاری و تصدی گری حمل و نقل اصولاَ تابع مقررات وکالت می باشند مگر مواردی که قانون تجارت استثنا کرده باشد.
" وکالت نوع شایع تر و احیاناَ قدیمی تر مداخله و وساطت ثالث در معاملات است اما بازرگانان بنا به ضرورت، انواع دیگری از وساطت را مطرح نموده اند. در این میان حق العمل کاری شکل دستکاری شده وکالت است و حق العمل کار در عین حال که به وکالت معامله می کند تعهدات موکل در برابر طرف معامله را شخصاَ پذیرفته و در واقع در برابر وی نقش اصیل را ایفا می کند ".
قرارداد حق العمل کاری میان آمر و حق العمل کار منعقد می شود. پس از انعقاد این قرارداد، حق العمل کار وارد انجام معامله با شخصی می شود که آن را طرف معامله می نامیم.
حق العمل کار در مقابل طرف معامله اصیل محسوب می شود، برخلاف دلال که تنها نقش واسطه دارد. چون حق العمل کار اصیل محسوب می شود، مسئول اجرای تعهدات در مقابل طرف معامله می یباشد و هم چنین تسلیم موضوع معامله و تادیه وجه باید توسط او یا در وجه او انجام شود.
حق العمل کار در مقابل آمر مسئول انجام شدن یا نشدن تعهدات طرف معامله نیست، زیرا معامله به حساب آمر منعقد می شود و نفع و ضرر معامله برای آمر است مگر در 3 مورد ماده 367 قانون تجارت.
مثلاَ اگر در عقد بیعی طرف معامله که خریدار است پول را تادیه نکند، آمر نمی تواند آن را از حق العمل کار مطالبه کند. نتیجه معامله چه سود باشد و چه ضرر، متعلق به آمر است و حق العمل کار اگر تقصیری داشته باشد، باید جبران خسارت کند.

    رابطه آمر و طرف معامله

میان آمر و طرف معامله هیچ رابطه قراردادی وجود ندارد. قاعده کلی این است که طرف معامله و آمر حق رجوع به یکدیگر را ندارند. فرض کنید نام آمری که دستور خرید اتومبیل داده جمشید و نام فروشنده طرف معامله فرزاد است. می توان حالتی را فرض کرد که حق العمل کار تعهدات ناشی از معامله را از طرف معامله یعنی فرزاد مطالبه نکند، مثلاَ تسلیم اتومبیل را از فرزاد نخواهد. در این صورت چون معامله به حساب آمر منعقد شده و هم چنین با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آمر ذینفع محسوب می شود، می تواند به طرف معامله مراجعه کند. در رابطه با امکان مراجعه طرف معامله به آمر، اختلاف نظر وجود دارد. مثلاَ در صورتی که حق العمل کار پول را ندهد آیا فرزاد می تواند به جمشید که آمر است مراجعه کند؟ به نظر می رسد که امکان مراجعه طرف معامله به آمر وجود دارد.

    تکالیف حق العمل کار

الف: تکلیف به اطلاع رسانی
ب: حفظ ادله ورود خسارت ظاهری
ج: فروش اموال سریع الفساد
د: فروش اموال به جای مانده
د: رده وجه به آمر

    عدم تکلیف به بیمه کردن

به موجب ماده 360 قانون تجارت، حق العمل کار اصولاَ مکلف به بیمه کردن مال التجاره نیست مگر آن که آمر خلاف آن را دستور داده باشد.

    مسئولیت حق العمل کار

الف: معامله نسیه یا پیش قسطی
ب: فروش به کم تر از حداقل قیمت تعینی
ج: کار نادرست حق العمل کار
ید دلال و حق العمل کار ید امانی است و اصولاَ مقصر نیستند مگر آن که خلاف آن ثابت شود. قاعده کلی مسئولیت حق العمل کار در ماده 364 قانون تجارت، پیش بینی شده است. طبق این ماده حق العمل کار باید از عهده تمامی خساراتی که از تقصیر او ناشی شده برآید حتی اگر خسارت در نتیجه عدم رعایت دستور آمر باشد. با توجه به مفهوم مخالف ماده 3644 ق.ت، در صورت عدم تقصیر حق العمل کار، وی نباید خسارات ناشی از عدم رعایت دستور آمر را جبران کند زیرا در برخی موارد عدم رعایت دستور آمر برای جلوگیری از ورود خسارات بیشتر می باشد و تقصیر محسوب نمی شود مانند آن که طبق ماده 363 ق.ت، برای جلوگیری از ضرر بیشتر مال را به کم تر از قیمت اعلامی آمر بفروشد.
الف: معامله نسیه یا پیش قسطی
به موجب ماده 366 ق.ت، " اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجاری محل باشد حق العمل کار ماذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر ."
نسیه معامله ای است که تحویل مبیع حال و تادیه ثمن موجل می باشد. حق العمل کار اصولاَ نمی تواند معامله به نسیه یا پیش قسطی انجام دهد، یعنی نمی تواند مبیع را بفروشد و ثمن را به صورت موجل تحویل بگیرد. اما در دو صورت مستقل این اجازه را دارد ( یعنی هر کدام از این شروط باشد کفایت می کند ) : 1. اجازه آمر 2. عرف تجارتی محل
ضمانت اجرای انجام معامله به نسیه یا پیش قسطی بدون اجازه آمر یا اجازه عرف، مسئولیت حق العمل کار در جبران ضررهای ناشی از معامله است.
ب: فروش به کم تر از حداقل قیمت تعیینی
به موجب ماده 363 ق.ت، " اگر حق العمل کار مال التجاره ای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع، مقدور نبوده است ."
اگر آمر حداقل قیمت معامله را مشخص بنماید، مثلاَ بگوید هزار تومان، حق العمل کار نمی تواند مال را به کمتر از قیمت تعیین شده بفروشد. اگر حق العمل کار مال را به قیمت هشتصد تومان بفروشد معامله صحیح است نه غیرنافذ و تنها مسئولیت برای حق العمل کار، پرداخت تفاوت قیمت یعنی مبلغ دویست تومان است.
ج: کار نادرست حق العمل کار
به موجب ماده 370 ق.ت، " اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاَ در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است، نیست ."
این موردی است که حق العمل کار سوء نیت داشته باشد، به عنوان مثال مال را به قیمت هزار تومان خریده ولی به آمر هزار و دویست اعلام کند یا این که مال را به قیمت هزار تومان بفروشد اما به آمر هشتصد تومان اعلام کند. در این صورت حکم معامله صحیح است و شخص به مجازات مقرر در خیانت در امانت محکوم می شود.
ضمانت اجرای کار نادرست حق العمل کار 3 مورد ذیل می باشد :
1. مجازات خیانت در امانت
2. مستحق حق العمل نخواهد بود.
3. آمر می تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده قرار دهد.

    عدم مسئولیت حق العمل کار در مقابل آمر نسبت به تعهدات طرف معامله

به موجب ماده 367 قانون تجارت، " حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاَ ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجاری بلد، او را مسئول قرار دهد".
حق العمل کار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات محسوب می باشد اما حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست زیرا نتیجه معامله و سود و ضرر آن متعلق به آمر است. اما در 3 حالت مستقل می توان حق العمل کار را مسئول شناخت :
1. مجاز در معامله به اعتبار نبوده باشد یعنی نباید معامله را به صورت نسیه منعقد کرد.
2. شخصاَ ضمانت طرف معامله را کرده باشد.
3. عرف تجاری محل او را مسئول قرار دهد.

    طرف معامله قرار گرفتن حق العمل کار

طرف معامله قرار گرفتن حق العمل کار یعنی آن که اگر مالی را که مامور به فروش بوده خودش بخرد و مالی را که مامور به خرید بوده، خودش به آمر بفروشد و در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات قرار گیرد.
مواردی که حق العمل کار به عنوان طرف معامله می باشد سه حالت است :
الف: معامله با خود ( یعنی با اختیار و اراده خود طرف معامله قرار گیرد ).
ب: آمر می تواند او را طرف معامله قرار دهد.
ج: حق العمل کار طرف معامله محسوب خواهد شد.
الف: معامله با خود
در معامله با خود حق العمل کار اختیاراَ و با اراده خود می تواند طرف معامله قرار گیرد، یعنی مالی را که آمر دستور به فروش آن داده است خود خریداری کند و مالی را که آمر دستور خرید آن داده از مال خود به آمر بفروشد. طبق ماده 373 ق.ت، برای انجام معامله با خود، باید 3 شرط ذیل وجود داشته باشد :
1. موضوع معامله مال اتجاره، اوراق بهادار یا اسناد تجاری باشد.
2. دارای مظنه بورسی یا بازاری باشد یعنی قیمت قابت داشته باشد مانند سکه بهار آزادی
3. آمر دستور خلاف نداده باشد.
به موجب ماده 374 ق.ت، حق العمل کار پس از معامله با خود نیز حق دریافت مخارج و حق العمل را خواهد داشت.
نکته : در صورتی که موضوع معامله مظنه بورسی یا بازاری نداشته باشد حق العمل کار نمی تواند معامله با خود انجام دهد مگر با رضایت آمر .
با توجه به ماده 373 ق.ت، اگر موضوع معامله مال اتجاره یا اوراق  بهادار یا اسناد تجاری دارای مظنه بورسی یا بازاری باشد، اصل بر این است  که حق العمل کار اجازه معامله با خود را دارد مگر آن که آمر دستور خلاف داده باشد.
در ماده 378 ق.ت، فرضی را در نظر می گیرریم که در موقع انعقاد قرارداد حق العمل کاری، حق العمل کار از معامله ی با خود منع نشده است اما تا زمانی که خبر انجام معامله با خود به آمر ارسال نشده، آمر از اختیار معامله با خود حق العمل کار رجوع نماید. در این صورت معامله با خود منتفی می شود اما باید در نظر داشت مقرره ای که در این ماده برخلاف مقررات وکالت قانون مدنی است، زیرا اقدامات وکیل تا زمانی که خبر عزل به او نرسیده معتبر می باشد.
ب: آمر می تواند او را طرف معامله قرار دهد.
به موجب ماده 370 ق.ت، هر گاه حق العمل کار نادرستی کرده باشد آمر می تواند او را طرف معامله قرار دهد، یعنی آمر این اختیار را دارد که حق العمل کار را طرف معامله قرار دهد و طرف معامله قرار دادن حق العمل کار، بدین معناست که حق العمل کار مسئول اجرای تعهدات در مقاب لآمر می شود.
ج: حق العمل کار رطرف معامله محسوب خواهد شد.
در ماده 359 ق.ت، یکی از وظایف حق العمل کار وظیفه اطلاع رسانی بوده است به خصوص به محض انجام معامله باید این نکته را به اطلاع آمر برساند. حال اگر حق العمل کار معامله را منعقد کند اما طرف معامله را مشخص نکند، خود حق العمل کار طرف معامله محسوب می شود و خودش مسئول اجرای تعهدات در مقابل آمر می باشد.
نکته : با توجه به ماده 375 ق.ت، در صورتی حق العمل کار طرف معامله محسوب خواهد شد که معامله دارای سه شرط ماده 373 ق. ت باشد.
 


ثبت شرکت های زیبایی

چهارشنبه 6 تیر 1397 05:11 ب.ظ

انسان فطرتاَ کمال جو است و هر چیزی را که کمال باشد، می پسندد و دوست دارد. از آن جا که زیبایی کمال است ، لذا آن را دوست دارد. بنابراین چون موضوع فطری است ، نیازی به دلیل عقلی ندارد.
دیدن روی زیبای انسان ها – چه خوب و چه بد – از لحاظ همین فطرت زیباشناسی تاثیر مثبتی بر روان انسان می گذارد.
با توجه به آنچه گفته شد ، امروزه ، افراد بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت هستند. در این رابطه، بهترین روش برای انجام فعالیت های سودآور گسترده، عظیم و سازماندهی شده با هدف پیشرفت و رسیدن به مدارج بالاتر و اهداف بزرگتر، ثبت یک شرکت و پیشبرد اهداف از طریق فعالیت ذیل عنوان شرکت ثبت شده است. متقاضیان محترم ثبت شرکت ها و موسسات زیبایی، پبش از هر چیز می بایست از مراجع مربوطه جهت دریافت مجوز اقدام نمایند.

فرآیند ثبت شرکت زیبایی :
در ابتدا، هر شخصی با توجه به اهدافی که از ثبت شرکت دارد و همچنین با در نظر داشتن فعالیتی که تصمیم دارد در شرکت خود انجام دهد، می بایست نوع شرکت خود را انتخاب کند. از میان شرکت های هفتگانه تجاری، شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود جزء رایج ترین انواع شرکت ها به حساب می آیند. جهت روشن شدن بیشتر مطلب، در ادامه به تشریح این شرکت ها می پردازیم .

    ثبت شرکت زیبایی بامسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، محدود به سرمایه آنان می باشد و در برابر قروض و تعهدات شرکت مسئولیتی زاید بر آنچه پرداخته اند ندارند.
شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟
این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی نظیر آرایشی ، بهداشتی ، آشامیدنی ، مواد غذایی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مباسند.
شرایط ثبت شرکت زیبایی با مسوولیت محدود:
- حداقل 2 نفر عضو
- حداقل 1.000.000 ریال سرمایه
- تعهد یا پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت زیبایی با مسوولیت محدود:
1- کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

    ثبت شرکت زیبایی سهامی خاص

هر گاه دو یا چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت های سهامی خاص برای چه فعالیت هایی مناسبند؟
شرکت های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.
شرایط ثبت شرکت زیبایی سهامی خاص :
- حداقل 3 نفر عضو+2 نفر بازرس
- حداقل 1.000.000 ریال سرمایه
- حداقل 35% سرمایه نقداَ پرداخت شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت زیبایی سهامی خاص:
1- کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
3- امضای اقرارنامه
4- اخذ مجوز در صورت نیاز به صدر مجوز
5- تنظیم کالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز
در انتها لازم به توضیح است ، وظیفه ثبت شرکت در تهران به عهده اداره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران بر عهده ی " اداره ثبت اسناد و املاک "  است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه ، ثبت اسناد نباشد ، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود.


شرایط و مراحل ثبت شرکت در رباط کریم

چهارشنبه 6 تیر 1397 01:50 ب.ظ

اگر شما هم از اهالی شهرستان رباط کریم باشید و خواهان ثبت شرکت در این شهرستان تاریخی تهران می باشید برای ثبت شرکت و یا موسسه غیر تجاری باید شرایط و مراحل زیر را در نظر داشته باشید

ثبت شرکت در شهرستان رباط کریم با مراجعه به اداره مرکزی ثبت شرکت ها در تهران امکانپذیر می باشد. اداره ثبت شرکت ها در همه ایران نمایندگی ها و شعباتی را دارد ولی شهرستان رباط کریم به دلیل مجاورت و نزدیکی به تهران باید خدمات ثبتی خود را در خود اداره مرکزی ثبت شرکت ها انجام دهد.

هر فرد با هر گرایش و دیدگاهی می تواند در صورت داشتن شرایط لازم در این شهرستان اقدام به ثبت شرکت بکند و در واقع ثبت شرکت در شهرستان رباط کریم محدودیت خاصی ندارد. البته باید در نظر گرفت که تنها محدودیت ثبت شرکت در رباط کریم موضوع ثبت شرکت است. برخی از موضوعات نیازمند دریافت مجوز از سازمان ها و نهاد های مختلفی هستند که ممکن است به دلایلی برخی از این سازمان ها و نهاد ها اجازه فعالیت به برخی از شرکت ها را در این شهرستان نداده و یا شروطی را برای صدور مجوز برای انها در نظر داشته باشند.

مراحل ثبت شرکت

اولین قدم در ثبت هر نوع شرکتی انتخاب موضوع است. موضوع را باید خودتان با توجه به تخصص و توانایی خودتان انتخاب کنید. البته نیازی نیست همه توانایی ها را به تنهایی داشته باشید . کافی است تنها در یک جنبه توانا باشید. زیرا شرکت نوعی مشارکت است و سایر توانایی را می توانند شرکای شما به همراه داشته باشند و یکدیگر را تکمیل کنید.

موضوع دوم پس می شود انتخاب شریک. انتخاب شریک موضوع حساسی است. نباید صرف اینکه فرد توانایی لازم را دارد به ان اطمینان کنید.برای موفقیت خود در شرکت و داشتن اینده ایده ال بهترین شرکا را انتخاب کنید. البته این موضوع نیز نباید باعث تردید شما شود. شرکت به دلیل اینکه ساختاری حقوقی و مستحکم دارد به خودی خود به شما باید اطمینان بدهد که ترسی از شراکت نداشته باشید.

برای این کار یک توافقنامه امضا خواهید کرد. ما در موسسه حقوقی ویونا این کار را برای شما با در نظر گرفتن همه شرایط انجام خواهیم داد تا شراکتی پایدار داشته باشید.

پس از ان باید قالب شرکت خود را انتخاب کنید. قالب شرکت در انتخاب شریک هم دخیل است. یعنی شما باید قالب شرکت خود را بدانید تا بتوانید تعداد حداقل شریک خود را در نظر بگیرید. مثلا شرکت سهامی خاص 3 نفر، سهامی عام 5 و با مسئولیت محدود 2 نفر را حداقل برای ثبت شرکت الزاما نیاز دارد. قالب شرکت با توجه به موضوع شرکت انتخاب می شود اما محدودیتی در انتخاب نوع قالب شرکت نخواهید داشت. ما به شما مشاوره لازم را در موسسه حقوقی ویونا خواهیم داد تا بهترین قالب را با توجه به موضوع و سرمایه خود به ثبت برسانید.

پس از ان باید حداقل 5 نام انتخاب کنید و در فرم تعیین نام یادداشت کنید. نام شرکت را متناسب با موضوع و فعالیت خود انتخاب کنید و از سه سیلاب برای ان استفاده کنید. نام باید ایرانی و دارای معنی و مفهوم فارسی باشد و تکراری و بی مفهوم نباشد. در ضمن باید اسمی انتخاب کنید که مغایر شخصیت ایرانی و فرهنگ اسلامی نباشد.

قدم بعدی تنظیم اساسنامه، شرکتنامه و سایر مستندات مورد نیاز شرکت است. به دلیل تخصصی بودن این موضوع بهتر است تماما با مشاوره وکلای خبره موسسه حقوقی ویونا این موضوع را به سرانجام برسانید تا خدایی نا کرده با اشتباهات فاحش و مشکل ساز همراه نباشد.

حالا که این موارد را اماده کردید باید شرکت را ثبت کنید. اگر شرکت سهامی باشد باید یک گواهی هم از بانک دریافت کنید که حداقل 35 درصد از سرمایه را سپرده کرده اید.

اولین قدم ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکت ها می باشد. این کار هر چند به ظاهر ساده به نظر می رسد ولی حتما ان را به مشاور و یا وکیل خود واگذار کنید. در این مرحله باید نام و مشخصات متقاضیان و مستندات با ارائه عدله کافی وارد شود و بصورتیکه بتواند کارشناسان اداره ثبت شرکت ها را متقاعد کند تا ثبت شرکت را قبول کنند.

پس از تایید کارشناسان اداره ثبت شرکت ها باید مدارک و مستندات بصورت حضوری به این اداره تحویل داده شود . مستندات برابر اصل می شود و چنانچه مشکلی نداشته باشد پیش نویس اگهی ثبت در روزنامه رسمی توسط خود کارشناسان اداره ثبت شرکت ها تهیه و پس از واریز هزینه های ثبت و اگهی توسط شما در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار موضوع شرکت اگهی می شود.

شرکت شما در این مرحله ثبت شده اما اقداماتی را نیاز دارید تا شرکت بتواند قانونی به فعالیت بپردازد . از جمله این موارد تهیه دفاتر پلمپ مالیاتی و ثبت نام برای دریافت کد اقتصادی می باشد. البته موضوع ثبت برند و علامت تجاری و یا رتبه  بندی نیز برای اهمیت شرکت شما و اعتبار ان بسیار موثر است که همه این موارد را می توانید تنها با یک وکالتنامه به کارشناسان و متخصصین موسسه حقوقی ویونا و با همراهی ما به دست بیاورید.

فراموش نکنید ثبت شرکت در رباط کریم و یا هر منطقه دیگر یک موضوع بسیار تخصصی است و اینده شما به ان بستگی خواهد داشت. بدون در نظر گرفتن اینده ای که در پیش رو دارید و به گمان راه اسان خودتان اقدام به ثبت شرکت نکنید.


طرح توجیهی

چهارشنبه 6 تیر 1397 01:48 ب.ظ

بنگاههای اقتصادی جهت تاسیس بنگاه یا توسعه آن ممکن است دچار بحران اقتصادی گردد و با مشکلات مالی مواجه شوند جهت مقابله با این مشکل می توانند از منابع مالی کشور تقاضای تسهیلات نمایند تا بتوانند به اهداف بنگاه که در زمان تاسیس  به ان ذکر نموده اند برسند. جهت دریافت این تسهیلات بنگاها بایستی برای گرفتن تسهیلات طرح توجیهی را که درنظر دارند اجرا نمایند و از لحاظ مالی توجیه نمایند. ودر طرح توجیهی ضمن تشریح نحوه  انجام خدمات و یا مراحل تولید در جداول طراحی شده مشخص تمام سرمایه گذاری های انجام شد( در بنگاهایی که قصد توسعه دارند ) ذکر نمایند و همچنین بعد از آ ن بایستی آ ن مقدار مورد نیاز جهت تکمیل طرح را نیز پیش بینی نمایند بعد از پیش بینی سرمایه مورد نیاز نوبت به پیش بینی درآمد و هزینه های واحد اجرایی می گردد که در آ ن بایستی سرمایه مورد نیاز اعم از پیش بینی تعداد کارمندان و کارگران و میزان حقوق هر کدام , هزینه های مربوط به سوخت, هزینه های استهلاک, تعمیرات و هزینه کارمزد تسهیلات و تمام هزینه هایی که در ارتباط با تولیدات یک بنگاه ایجاد می شود را پیش بینی نمایند بعد از پیش بینی هزینه ها نوبت به درآمد و خدمات می شود. که در آ ن پیش بینی واحد اقتصادی جهت توجیه طرح اجرایی خود و سود دهی بنگاه درآمد خود را پیش بینی نمایند که این درآمد بایستی به میزان باشد که بعد از پوشش دادن هزینه ها مازاد نقدی درآمد به اندازه ای باشد که بتواند اقساط تسهیلات دریافتی را نیز پرداخت کند.

در قسمت جداول سرمایه گذاری این جدول به ۳ قسمت تقسیم می شود :

    سرمایه گذاری قبلی
    سرمایه گذاری جدید
    سرمایه گذاری در گردش

   در مورد اول و دوم موضوعات روشن هستند و نیاز به توضیح ندارد اما در مورد سوم بایستی گفت که سرمایه در گردش طرح اجرایی با توجه به هزینه ها پیش بینی شده حداقل برای مدت ۳ ماه در نظر گرفته شود.

   هزینه هایی مثل حقوق, تعمیرات, تسهیلات بانکی, سوخت و خرید مواد اولیه می باشد که تمام این هزینه ها درجه اول مربوط به خود بصورت سالانه پیش بینی شده و ۴/۱ از آن که همان ۱۰ روز در سال می باشد بعنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته می شود .
اظهار نامه :
نحوه ثبت رساندن

   واحدهای اقتصادی جهت به رسمیت شناخته شدن در یک جامعه اقتصادی بایستی در یکی از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تحت نام مشخص و شماره مشخص به ثبت برسند در مورد نام بایستی واحد اقتصادی یکسری اصول را رعایت نمایند که عبارتند از :   ۱- ایرانی

   بعد از تایید شدن نام مورد نظر نوبت به پر کردن اظهار نامه و اساسنامه می شود که در آ ن بایستی تمام مشخصات اعم از اعضاء  شرکت, نحوه تقسیم سهام سرمایه, میزان سرمایه شرکت, دارندگان حق امضاء, آدرس اعضاء, آدرس واحد اقتصادی, در مرحله آخر موضوع شرکت که بایستی دقیقا مشخص شود که در مراحل بعدی در زمان فعالیت و شروع بکار مشکلی برای واحد اقتصادی پیش نیاید و چنانچه در موضوع شرکت به مسائل و تولیدات خاص اشره شود بایستی مجوزهای لازم اخذ شود. و همه و همراه با اظهار نامه تقدیم اداره ثبت اسناد و و املاک گردد در اظهار نامه ها که بعنوان اوراق بهادار در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و دارای تمبر نیز می باشند تمام مشخصات واحد اقتصادی بایستی از آ ن ذکر گردد و این اظهار نامه بایستی بدون خوردگی نوشته شود. موارد نوشته شده در اظهار نامه به اسناد  موارد اساسنامه بایستی باشد و این دو اوراق نبایستی با یکدیگر مغایرت داشته باشند لازم به ذکر است که اظهار نامه و اساسنامه در دو نسخه تکمیل می گردد که یک نسخه آ ن در اختیار ثبت اسناد قرار گرفته و نسخه دوم به عنوان اسناد حقوقی واحد اقتصادی در محل دفتر واحد اقتصادی نگهداری می گردد و در موارد لازم از آنها استفاده می شود .

    بر طبق مشخصات نوشته در اظهار نامه آگهی تاسیس واحد اقتصادی توسط اداره ثبت نوشته می شود . که این آگهی تاسیس در ۱۲ نسخه جهت معرفی واحد اقتصادی به ارگانهای دولتی که عبارتند از: ۱-روزنامه رسمی کشور جهت چاپ آگهی , ۲-…۳-… ارسال می گردد.

   آگهی تاسیس چاپ شده در روزنامه رسمی کشور بعنوان مدرکی است دال بر به ثبت رسیدن واحد اقتصادی می باشد جهت فعالیت های ذکر شده درموضوع شرکت.
 
پر کردن اظهار نامه

     با توجه به مشترریان یک برگ اظهار نامه را با توجه به اطلاعاتی که خود آنها به ما داده اند پر می کنیم که شامل همان چیزهایی که در برگه است بعد از آن با توجه به همان اطلاعایت که در برگه اظهار نامه نوشته اید به دفترچه اساسنامه منتقل می کنیم همه ی این کار هایی را که انجام می دهیم برای تاسیس شرکت محدود, مؤسسه های خاص  و تعاونی است. اساسنامه شامل همان بندهایی است که در برگه اظهار نامه آمده ولی با این تفاوت که در اساسنامه به صورت کلی حدود و اختیارات شرکت یا مؤسسه مربوطه را مشخص می کند که شامل بندها و تبصره هایی می شود .

بخش اول :

    نام شرکت
    موضوع شرکت
    مدت شرکت

۴- مرکز اصلی شرکت و شبه آن

 
بخش دوم :

۵– سرمایه و سهام ( پرداخت بقیه مبلغ سهام , اوراق سهام, گواهینامه موقت سهام, غیر قابل تقسیم بودن سهام)

۸- گواهینامه موقت سهام      ۹- غیر قابل تقسیم بودن سهام

بخش سوم :

۶-  تغییرات در سرمایه شرکت افزایش و کاهش

بخش چهارم :

۷- مجامع عمومی ( عمل انعقاد, دعوت مجمع عمومی , مجامع عمومی, شور جلسه, فاصله بین دعوت )

بخش پنجم :

۸-هیئت مدیره ( تعداد اعضای هیئت مدیره, مدت ماموریت مدیران,اختیارات هیئت مدیرهو, صورت جلسات هیئت مدیره, پاداش, مسؤلیت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل )

بخش ششم :

۹- بازرس ( مسئولیت بازرسی, حق الزحمه بازرسی, اختیارات بازرس, تریتب و انتصاب وظایف بازرسی)

بخش هفتم :

۱۰- سال مالی و حسابهای شرکت , مفاصاحساب , تقدیم تراز نامه, اقلام تراز نامه, استهلاکات, سود خالص, اندوخته قانونی و اختیاری, سود قابل تقسیم

بخش هشتم :

۱۱-انحلال و تصفیه

بخش نهم :

۱۲- متفرقه ( موارد پیش بینی نشده )

   یک اساسنامه از نه بخش تشکیل می شود که در هر بخش ماده و تبصره هایی در مورد آن بخش حدود و اختیارات ذکر شده است به فرض مثال مدت مدیریت مدیران در بخش پنجم ( هیئت مدیره ) ذکر می کند که مدت ماموریت مدیران در سال است مدت مذکور تا وقتی نشریات راجب و ثبت و آگهی انتخاب مدیران

خود به خود ادامه پیدا می کند در بخش هفتم هیئت هیئ مدیره باید طبق ماده ی ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لاقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی ها و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد .

    تصویب تراز نامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره و در پایان اساسنامه یک صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و یک صورت جلسه ی هیئت مدیره شرکت وجود دارد که در این صورت جلسه اسامی تمام افرادی که به عنوان رئیس, مدیر عامل, ناظر, منشی, لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین – اعضای هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند, مشخصات بازرس اصلی- بازرس علی البدل برای یک سال – روزنامه ای درج آگهی در آن مشخص می شود .

صورت جلسه هیئت مدیره

    در این جلسه هیئت مدیره را در ساعت و در محل شرکت و نسبت به موارد زیر با اتفاق آرا اخذ تصمیم به عمل آید . بعد از این که اساسنامه با اظهار نامه ی مربوط به آن پر شد آن را به اداره ی ثبت می فرستیم برای ثبت در آنجا ابتدا یک پیش نویس از اظهار نامه ای که نوشتیم تهیه می شود. بعد فیش حق ثبت واریز می شود. بعد اعضای هیئت مدیره برای ثبت یک نفر را انتخاب می کنند. پیش نویس حتما باید به اداره ی ثبت تحویل داده شود تا به آنها آگهی تاسیس ( شرکت تولیدی , تجاری ) داده می شود برای تایپ آماده می شود و ما آنرا تایپ کرده و برای ادارات یک رو نوشت می کنیم .

    اداره کار امور اجتماعی
    اداره ثبت شرکت ها
    آمار و بانک ملی مرکزی
    اداره بازرگانی
    مدیر عامل
    اداره دارایی
    روزنامه رسمی کشور
    روزنامه ای که آگهی در آن درج می شود.

آگهی تغییرات : گاهاً بلای تغییر برخی از موارد در شرکت ، مؤسسه ، تعاونی ( بر فرض مثال افزایش و کاهش سرمایه – تغییرات سمت اعضای هسئت مدیره جایگزینی علل بدل – استعفای اعضای شرکت و جایگزینی یکی دیگر از اعضای شرکت – خروج شریک( پس باید مثل همان اظهارنامه به تعداد رونوشت کپی به اداره ثبت و اداره تابع رونوشت داده شود . و بعد از اینکه  ما نیز  به آگهی تغییرات دادیم باید برای این مورد باید دوباره یک اساسنامه مجدد پر شود و همه موارد در مورد تغییرات باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد .

برای کار با سیستم ابتدا باید سند هزینه هایی که از روی آن ثبت زده می شود به ترتیب تاریخ وقوع مرتب شده باشد . آگهی تأسیس  ( باید داخل سیستم تعریف شود ) مهر و امضای اعضای شرکت ، کلیه فاکتورها ی هزینه و کلیه صورتحساب های در آمد ، پرینت بانک ، کلیه ی قراردادهای شرکت ، لیست های حقوق پرداخت شده صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی .

برای انجام کار حسابداری یک شرکت اولین کار مرتب کردن مدارک حسابداری می باشد .

    فاکتورهای خرید و فروش باید با امضاء حریدار – فروشنده – تاریخ – سربرگ یا مهر شرکت باشد .
    باری هزینه حقوق و دستمزد بایستی لیست حقوقی یا لیست بانکی یا غیر بانکی که به امضاء هیئت مدیره دریافت وجه باشد .
    فاکتور نمونه و خرید و فروش و هر گونه دریافت و پرداخت باید بر اساس تاریخ مرتبط شود .

برای انجام کار حسابداری و ثبت اسناد و مدارک برنامه حسابداری اولین قدم معرفی شرکت در سال مربوط ، انتخاب دوره مالی و … میباشد . و اسناد بر اساس تاریخ ثبت شده و در روزنامه حساب بخشی به عنوان جسابداری وجود دارد که ثبت اسناد و انتقال و … زیر مجموع این بخش می باشد و از این گزینه استفاده کرده و اسناد معتبر را ثب می زنیم از قسمت انتخاب شرکت نوع شرکت را انتخاب می کنیم تک شرکتی ، چند شرکتی ، مشخصات شرکت را بر اساس اساسنامه به آن داده اند پر می کنیم .

اسناد : قسمت تشکیل شد آن ۱- صدور سند ۲- اصلاح سند ۳- درج سند ۴- خالی نمودن سند ۵-  حذف اسناد ۶- حذف یک نقد چک ۷- لیست اسناد ۸- ثبت دائم ۹- سند افتتاحیه ۱۰ – سند اختتامیه

۹- سند افتتاحیه : اولین مرحله برای وارد کردن ثبت های شرکت از این قسمت وارد می شود – تنظیم سند افتتاحیه ، ثبت اطلاعات اوله شرکت که از روی آگهی تأسیس آخرین تأسیس آخرین آگهی تغییرات ثبت داده می شود ( سند افتتاحیه سل قبل ) .

۱- صدور سند : بر اساس مدارک ثبتی سند می خورند – جزء معین – عنوان حساب ، شرح حساب ، مبلغ جزء ، بدهکار ، بستانکار

کلیدها : f2 تاریخ سند راتنظیم می کنیم – F3  شرح آرتیکل شرح سند      F4 ‌ شماره کل ها را مشخص می کنیم

دارایی ها : ۱- بستانکاران ۲- درآمد  ۳- هزینه ها ۴ – ESP اطلاعات

۲- اصلاح سند : اگر در سندی اشکالی وجود داشته باشد اصلاح می شود .

۳ – درج سند : گاهاً برای ثبت یک سند بین دو سند دیگر زده شده از این قسمت وارد می شویم .

۴- خالی نمودن سند : هر گاه خواستیم اطلاعات یک سند را حذف کنیم از این قسمت استفاده میکمنیم .

۵- لیست اسناد : برای چاپ گرفتن اسناد و اینکه سند در چند برگ است .

۶- ثبت دائم اسناد : وقتی ثبت اختتامیه را می زنیم حسابهای داخل اختتامیه را دائم می کنیم .

۷- وقتی حساب های موقت بسته شدند از روی دفتر کل سند های اختتامیه را می زنیم .

حساب ها :

    تعریف و اصلاح حساب ها ۲- لیست حساب ها ( کل حساب ) ۳- لیست حساب ها (‌نام حساب ) ۴- تنظیم افتتاحیه حساب ها ۵- کپی سر فصل ها ۶- تغییر کد معین ۷- حذف حساب
    در این قسمت کد کل ، کد نوع ، مبلغ افتتاحبه ، در قسمت عنوان حساب و ماهیت حساب را که می تواند بدهکار یا بستانکار یا هم بدهکار و هم بستانکار باشد را مشخص می کنیم . برای تغییر کد حساب یا عنوان حساب باید اول از همین قسمت گزینه حذف حساب را انتخاب کرده و سند قبلی را با DELETE حذف کرده و بعد کد اصلاح شده را در قسمت تعریف و اصلاح حساب ها تعریف می کنبم .
    لیست حساب ها ، به ترتیب کد حساب ۳- لیست حساب ها به ترتیب نام حساب ۴- تنظیم افتتاحیه حساب ها ۵- کپی سرفصل ها جهت ایجاد حساب های جدید ۶- تغییر کد معین و خرید اسناد ۷- حذف اسناد .

گزارشات :

دفاتر : ۱- دتر روزنامه : تمامی اسناد که در قسمت اسناد و صدور سند ثبت می شود به طور خودکار توسط سیستم در دفتر روزنامه نیز ثبت می شود . ۲- دفرکل : کل هر حساب و گردش آن حساب در بدهکار و بستانکار .

    دفتر معین : معین برای اشخاص و غیره گرفته می شود . و تمامی جزئیات را که در کل دبده نمی شود را می توان در معین یافت ۴- دفتر تفضیلی : اگر حساب تفضیلی دشتیم برای مشاهده گزارش حساب از این هزینه استفاده می کنیم .

ترازها : تراز کلیه حسابهای کل ، معین و جزء ، تراز کل ( ۴ ستونی ) در این قسمت تمامی حساب های دائمی و موقت را با مانده آخر دوره و گردش طی دوره می توان مشاهده کرد . تراز معین ، تراز تفضیلی ، تراز کل (‌۸ ستونی ) ، تراز معین ( ۸ ستونی )

سود و زیان : ۱- معرفی کد های کل افزاینده سود ناویژه ۲- معرفی کدهای کلی کاهنده سود ناویژه       ۳- معرفی کدهای کل افزاینده سود ویژه ۴- معرفی کدهای کل کاهنده سود ویژه ۵- گزارش سود و زیان

جستجو در اسناد : این قسمت از دارایی به دو قسمت تقسیم می شود ۱- بر اساس مبلغ ۲- بر اساس شرح خلاصه سند ماهانه : گزارش قدیمی ، جدید – نمایش حساب های مانده باز .چک های پرداختی ، دریافتنی ، وام ها .

 
 


شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است :
مجامع عمومی ؛ هیئت مدیره ؛  بازرسی .
اداره امور شرکت تعاونی بر عهده هیئت مدیره است. اعضای هیئت مدیره دو دسته اند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه تعیین می شود. به موجب قانون ، هیئت مدیره مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، عضو علی البدل خواهد بود. در صورت فوت ، اسعفا ، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیرموجه مکرر ( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود ) هر یک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی البدل ( به ترتیب آرای بیشتر ) برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی اجرای وظیفه می کند.
به موجب عبارت اخیر ماده 36 قانون بخش تعاونی، " انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است " ، بنابراین بعد از دو نوبت متوالی عضویت در هیئت مدیره به شکل اصلی یا علی البدل، نمی تواند بلافاصله در نوبت بعدی به عنوان عضو هیئت مدیره، اعم از اصلی یا علی البدل، انتخاب شود؛ ولی بعداَ برای دو نوبت متوالی دیگر منعی برای انتخاب وی نیست.

    انتقال مسئولیت به هیئت مدیره جدید

انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره جدید، باید بلافاصله بعد از آنکه اعضای هیئت مدیره این سمت را پذیرفتند و وزارت تعاون صحت انتخابات را تایید کرد، صورت گیرد؛ کلیه اوراق و اسناد، دفاتر و حساب ها و موجودی های تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل داده شود و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت مربوط، صاحبان امضاهای مجاز معرفی شوند. مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی قید شود و اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس یا بازرسان شرکت آن را امضا کنند. این صورت مجلس باید جزو اسناد شرکت نگهداری و حفظ شود. در صورتی که اعضای هیئت مدیره قبلی اسناد و مدارک و اموال شرکت را تحویل ندهند، متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خائن در امانت شناخته می شوند و تحت تعقیب قرار می گیرند.
شروع خدمت هیئت مدیره جدید مشروط به این است که مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی منقضی شده باشد، به عبارت دیگر شروع خدمت آن ها از زمان انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

    وظایف و اختیارات هیئت مدیره


- دعوت از مجمع عمومی عادی و فوق العاده
- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوطه
- تعیین و نصب، عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر کارهای وی و پیشنهاد میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و آیین نامه مربوط به وظایف و اختیارات وی به مجمع عمومی عادی برای تصویب
- نظارت بر هزینه های جاری شرکت تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه نتایج آن به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان به مجمع عمومی عادی
- توضیح در خصوص ترازنامه
- تهیه و تنظیم طرح ها، برنامه و بودجه و سایر پیشنهادها و تسلیم آن ها به مجمع عمومی عادی برای اخذ تصمیم
- تعیین نماینده از بین اعضاء شرکت تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه های تعاونی و شرکت هایی که شرکت تعاونی در آن عضویت و مشارکت دارد.
- تهیه دستورالعمل های داخلی شرکت تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب
- قبول درخواست عضویت داوطلبان
- اخذ تصمیم درباره انتقال سهام به اعضاء به یکدیگر
- هیات مدیره باید از بین اعضای شرکت تعاونی، نماینده ای برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت های تجارتی و اتحادیه های تعاونی که شرکت تعاونی در آن ها مشارکت یا عضویت دارد تعیین و معرفی کند. هیات مدیره، عندالاقتضاء باید گزارشی درباره تغییرات حاصل در سرمایه در دوره مالی قبل و گزارشی در خصوص میزان مبلغ مربوط به بازپرداخت قیمت سهام اعضایی که از شرکت تعاونی خارج شده اند به مجمع عمومی عادی ارائه دهند.
- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مدیر عامل) برای امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور
- هیات مدیره می تواند برای سرمایه گذاری یا به کار انداختن وجوه مازاد بر نیاز شرکت به طریقی که مجمع عمومی عادی تصویب می کند اقدام کند، و نیز می تواند با تصویب این مجمع، برای اجرای برنامه های مصوب و توسعه عملیات و رفع تنگناهای مالی به استقراض و تحصیل اعتبار و دریافت قرض الحسنه و غیره روی آورد. پس از تصویب مجمع عمومی سالانه، مراقبت در کسر مبالغ مربوط به ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی و منظور کردن آن در حساب های مربوط و کسر مبلغ راجع به حق تعاون و آموزش و واریز آن به صندوق تعاون از وظایف هیات مدیره است. هیات مدیره می تواند عندالاقتضاء طرح ادغام شرکت را برای تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد کند. (علاوه بر هیات مدیره بازرس یا بازرسان و حداقل یک سوم اعضای شرکت تعاونی می توانند ادغام آن را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد کنند).
- ارسال اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال متکی به دفاتر قانونی شرکت تعاونی، حداکثر تا آخر تیرماه هر سال به حوزه مالیاتی مربوط و پرداخت مالیات متعلقه از وظایف هیات مدیره است.
- اولین هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی برای ثبت شرکت در مراجع ذی صلاح اقدام نماید.
- هیات مدیره با تصمیم اکثریت اعضاء برای تشکیل مجامع عمومی دعوت به عمل می آورد، ولی لازم به ذکر است که دعوت مجامع عمومی از اختیارات مطلقه هیات مدیره نیست و وزارت تعاون و بازرسان نیز در مواردی می توانند از اعضاء برای تشکیل مجامع عمومی دعوت کنند.
- اجرای تصمیمات مجامع عمومی بر عهده هیات مدیره است؛ زیرا مجمع عمومی، رکن «تصمیم گیرنده» و هیات مدیره رکن «اداره کننده» است. هیات مدیره مکلف است مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی را در اداره امور شرکت رعایت نمایند و در این چهارچوب مدیریت کند.
- هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض کند، توضیح اینکه هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل واگذار کند نه همه آن ها را. اکثریت «سه چهارم» نسبت به همه اعضای هیات مدیره است، نه اعضای حاضر در جلسه رسمی. معاملات هر یک از اعضای هیات مدیره با شرکت تعاونی مربوط، تابع مقررات وضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی دیگری با موضوع و فعالیت مشابه را بپذیرد. رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات هیات مدیره، بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است.
وزارت تعاون در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت تعاونی می تواند مراتب را به دادگاه اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که در رسیدگی مقدماتی، تخلف هیات مدیره احراز شود، حکم تعلیق مدیران شرکت تعاونی را صادر کند، در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب کند.
- اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند از قبیل ارتشاء اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر و تقلب، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی و کیفری، مسئول هستند.
- دریافت استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره (قبول استعفای جمعی اعضاء هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است).
- تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل به غیر در دادگاه ها، مراجع قانونی و سایر سازمان ها
- انتخاب مدیرعامل بر عهده هیات مدیره است، در واقع هیات مدیره مکلف به انجام این امر است، هیات مدیره می تواند مدیر عامل را عزل کند. در این صورت چون شرکت تعاونی باید مدیر عامل داشته باشد، هیات مدیره مکلف است مدیر عامل را برای شرکت تعیین کند. هر گاه مدیر عامل استعفاء دهد، قبول آن با هیات مدیره است، به طور کلی اخذ تضمین از مدیر عامل و ابواب جمعی وی و کارکنان، از وظایف هیات مدیره است. ضوابط و معیارهای لازم برای میزان این تضمین و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و کارکنان و نیز آیین نامه مربوط به وظایف و اختیارات مدیرعامل را هیات مدیره برای تصویب به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می کند.
- هیات مدیره باید بر هزینه های جاری تعاونی نظارت تامه داشته باشد و این نظارت غالبا استصوابی است. توضیح اینکه، نظارت عبارت است از مراقبتی که ناظر بر اقدام به عملی می کند و به دو صورت است: «استصوابی و اطلاعی»
نظارت استصوابی؛ ناظر بر اقدام به عملی و تصویب آن قبل از اقدام است. در نظارت استصوابی، اقدام به عمل موکول است به موافقت ناظر به نحوی که بدون کسب این موافقت، نباید هیچ گونه اقدامی صورت بگیرد. در نظارت اطلاعی، ناظر بر اقدام به عملی اطلاع دارد ولی موافقت وی لازمه آن عمل نیست.
- رسیدگی به حساب ها و تهیه گزارش های مالی و نیز ارائه گزارش مربوط به هزینه های جاری و نتایج حاصل از رسیدگی به حساب ها به بازرس یا بازرسان و ارائه گزارشات لازم به مجمع عمومی، از وظایف هیات مدیره است.
- تهیه و تنظیم بودجه، طرح ها و برنامه ها و هزینه عملیات در سال بعد و ارائه آن ها به بازرس یا بازرسان نیز از وظایف هیات مدیره است، علاوه بر آن هیات مدیره، بودجه تنظیمی و هزینه های پیش بینی شده و طرح ها و برنامه های مذکور را باید برای تصویب به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.
- قبول درخواست عضویت از داوطلبان جدید و تصمیم گیری درباره آن ها با ملحوظ داشتن شرایطی که برای عضویت شرکت تعاونی در قانون و اساسنامه شرکت مقرر است در صلاحیت هیات مدیره است، علاوه بر آن، هیات مدیره برای قبول عضو جدید باید مقدورات و ظرفیت شرکت را مراعات کند. بررسی وجود شرایط عضویت در بدو تاسیس شرکت تعاونی بر عهده هیات موسس است.
- اخراج عضو، جزو اختیارات هیات مدیره نیست و این امر در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. اخراج عضو موکول به شرایطی است که در قانون مقرر شده است. هیات مدیره با ارائه دلایل و تحقق شرط لازم می تواند اخراج عضو را از مجمع عمومی عادی درخواست کند.
- اعضای شرکت تعاونی می توانند سهم خود را به اعضای همان شرکت انتقال دهند. این انتقال با موافقت هیات مدیره میسر است، و هیات مدیره باید در تصمیم گیری درباره آن منع مصرح در آیین نامه مربوطه را دایر بر اینکه میزان سهام هیچ یک ار اعضاء نباید بیش از «15%» کل سرمایه شرکت باشد مراعات کند.
- تهیه دستورالعل داخلی و پیشنهاد آن برای تصویب به مجمع عمومی عادی، تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل به غیر برای حضور در سازمان ها یا اقامه دعاوی شرکت تعاونی یادفاع از شرکت در دادگاه ها و تعیین صاحبان امضای مجاز برای امضای قراردادها و اسناد مربوط به شرکت، از دیگر وظایف و اختیارات هیات مدیره است.
- انجام سایر اموری که به موجب قانون یا اساسنامه و سایر مقررات بر عهده هیات مدیره گذاشته شده است، از جمله پیشنهاد اخراج عضو به مجمع عمومی عادی (موضوع ماده 13 قانون بخش تعاونی)
 


رتبه بندی شرکت در رشته تاسیسات و تجهیزات

چهارشنبه 6 تیر 1397 01:43 ب.ظ

برای اخذ رتبه بندی در رشته تاسیسات و تجهیزات موضوع فعالیت شرکت مورد اهمیت است که حتما باید موضوع در زمینه تاسیسات باشد به طور مثال (طراحی و نگهداری و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی ،‌طراحی نصب و اجرای انواع دکلهای ثابت و متحرک ،‌روشنایی ، مخابراتی ، پست های فشار قوی و فشار ضعیف ، آسانسور و تاسیسات ساختمانی ، پروژه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون و برقی). مورد بعدی که باید به آن توجه کرد آدرس ثبتی شرکت می باشد که در چه استانی به ثبت رسیده به دلیل اینکه صدور گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از همان استانی که شرکت به ثبت رسیده صادر می گردد.

مورد آخر که بسیار مهم می باشد مربوط به هیئت مدیره و سوابق مهندس یا مهندسین شرکت می باشد ، برای یک رشته تاسیسات شرکت باید یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا دو مهندس 3 سال سابقه بیمه در هئیت مدیره خود داشته باشد و سوابق مهندسین حتما باید از شرکت یا شرکتهایی رد شده باشد که آن شرکتها دارای رتبه یا قرارداد در زمینه رتبه بندی تاسیسات و تجهیزات باشند.

مدیرعامل حتما باید مهندس امتیاز آور باشد مثلا اگر داخل شرکت یک مهندس 7 سال سابقه بیمه باشد همان مهندس به عنوان مدیر عامل قرار می گیرد و اگر دو مهندس 3 سال سابقه بیمه در زمینه تاسیسات و تجهیزات در شرکت باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و نفر بعدی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت قرار می گیرد.نکته دیگر اینکه دو سوم اعضاء هیئت مدیره حتما باید دارای مدرک لیسانس باشند.
جهت اخذ رتبه تاسیسات و تجهیزات رشته هایی که مهندس یا مهندسین باید در آن تحصیل کرده باشد شامل : ‌ مهندسی دریا ، کشتی سازی ، الکترومکانیک ، مخابرات ، الکتروتکنیک ،‌ علائم و ارتباطات ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی پتروشیمی، عملیات صنعتی ، پتروشیمی ، نفت و گاز ، نفت.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.

پس از بررسی تمامی مدارک مورد نظر باید برای گرفتن گذرواژه شرکت اقدام نمود که نیاز به صفحه اول اساسنامه ، آخرین آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن (آدرس،کدپستی،شماره تماس حتما باید با هم همخوانی داشته باشند) ، کد اقتصادی ، نام و نام خانوادگی مدیرعامل دارد.بعد از ثبت نام ، پرینت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا دارند مهر و امضا می شود و به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده می شودکه بین 20 تا 30 روز کاری زمان می برد تا گذرواژه شرکت ارسال شود و در طول این مدت پیمانکار باید مابقی مدارک مورد نیاز جهت گرفتن رتبه بندی تاسیسات و تجهیزات را تکمیل کند و کلیه مدارک تکمیل شده باید توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا دارند مهر و امضا شود و در سامانه ساجات ثبت گردد و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی الصاق گردد.مدت صدور گواهینامه صلاحیت رتبه بندی بین 3 تا 4 ماه می باشد.
مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری 4 سال می باشد.اگر پیمانکار در مدت این 4 سال بخواهد تغییراتی در شرکت انجام دهد حتما باید با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنگ کرده باشد و آیئن نامه مربوط به پیمانکاران را مطالعه کنند.


شرایط و مراحل کارت بازرگانی

چهارشنبه 6 تیر 1397 12:50 ب.ظ

کارت بازرگانی به عنوان مجوز اصلی و مطلق خدمات بازرگانی بین المللی و تعامل و خرید و فروش و واردات و صادرات از سایر شرکت ها در اقصی نقاط دنیا می باشد. بدین سان بدون دریافت کارت بازرگانی عملا واردات و صادرات کالا و خدمات برای هیچ فرد حقیقی و حقوقی ممکن نخواهد بود.

به همین دلیل متقاضیان تامین نیاز های خود برای تولید و یا خدمات از سایر نقاط دنیا چاره ای جز داشتن کارت بازرگانی ندارند چرا که حتی در صورت برون سپاری احتیاجات و خواسته های خود به سایر شرکت های بازرگانی باز هم نمی توانند اطمینان داشته باشند که به درستی امورات خود را مرتفع نمایند.

کارت بازرگانی واردات از مناطق آزاد ، حق العمل کاری گمرک ، صادرات، ثبت برند های تجاری غیر فارسی و ... را تسهیل می بخشد و تنها با داشتن این کار اینگونه فعالیت ها میسر خواهد بود. به همین دلیل باید کارت بازرگانی را با ایجاد شرایط مناسب چه با شخصیت حقوقی و چه با داشتن شخصیت حقیقی دریافت کنید.

مراحل دریافت کارت بازرگانی

معمولا برای دریافت کارت بازرگانی نیازی به تشریفات زیاد نیست. شما به عنوان یک مالک کسب و کار با ارائه همان مجوزه های کار های خود و یک سری مدارک و مستندات جدید می توانید کارت بازرگانی خود را دریافت نمایید.

برخی از شخصیت ها مطابق قانون نیازی به دریافت کارت بازرگانی ندارند . این افراد عبارتند از:

    شرکت های تعاونی واقع در مرز های ایران
    ملوانانی که در حال تردد در بین سواحل مختلف ایران هستند
    پیله وران و افراد شاغل در خارج از ایران با ارائه کارنامه شغلی

مزایای دریافت کارت بازرگانی در رشد و اقتصاد یک کشور بسیار زیاد است. در واقع کارت بازرگانی فوایند زیر را می تواند برای صاحبین خود به همراه داشته باشد:

    به فعالیت اقتصادی انها نظم می دهد
    اعتبار بین المللی زیادی برای شرکت ها و افراد حقیقی دارد
    به عنوان کارت شناسایی معتبر در اتاق بازرگانی برای شخصیت های مختلف می باشد.
    کسب و کار بین فعالان اقتصادی را نظم می دهد
    صاحبین کارت از یارانه صادرات بهره مند می شوند
    برای ارتباط موثرتر و بهتر بین فعالان اقتصادی نقش کلیدی دارد

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نمایند. این کارت با ارائه مدارک به اتاق بازرگانی و عضویت در این اتاق و توسط همین اتاق صادر می شود و متقاضی باید در اتاق بازرگانی استان خود عضو باشد.

برای دریافت کارت بازرگانی باید مدارک به همراه یک برگ درخواست دریافت کارت بازرگانی با داشتن شرایط لازم اماده شود و سه نفر از اعضا اتاق بازرگانی شما را تایید نمایند. سپس باید مدارک را تهیه نموده و ابتدا در سایت اتاق بازرگانی درخواست خود را وارد نموده و مدارک و مستندات اسکن شده مدارک را آپلود کنید و منتظر تایید این درخواست باشید.

با تایید این درخواست باید همه مدارک را در دست داشته و به اتاق بازرگانی مراجعه نمایید .برای این هدف شما باید یک رشته را حداقل برای کارت بازرگانی خود ثبت نام کنید. پس از این مرحله کارت بازرگانی برای شما صادر خواهد و به مدت یک سال هم اعتبار خواهد داشت. البته در شرایط خاص ممکن است این مدت تا 5 سال هم دارای اعتبار باشد.


شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

چهارشنبه 6 تیر 1397 12:32 ب.ظ

ماده ( 412 ) قانون تجارت مقرر می دارد : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجر را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ می توان صادر نمود " . در این تعریف دو شرط اساسی مطرح است :
اولاَ- ورشکستگی مخصوص تجار است.
ثانیاَ – تاجری ورشکسته اعلام می گردد که در تادیه وجوهی که بر عهده اوست؛ توقف حاصل شود.
ورشکستگی مخصوص تجار است
ورشکستگی بر طبق قوانین ایران مربوط به حقوق حقوق تجارت است و فقط تجار مشمول مقررات ورشکستگی می شوند. بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی هایش وقفه ایجاد گردید، ورشکسته خواهد شد. طبق ماده ( 33 ) قانون اعسار و ماده ( 708 ) قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد کسبه، جز تجار نمی توانند تقاضای اعسار بدهند. پس ورشکیتگی امری است تجاری و غیرتاجر مشمول آن نمی شود. در این جا باید متذکر شد تاجری که ورشکسته می شود لازم نیست در موقع اعلام ورشکستگی تاجر باشد. ولی اگر توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد می توان او را ورشکسته اعلام نمود. در این مورد به حکم شماره ( 1170 ) دیوانعالی کشور می توان استناد کرد " اگر مدعی اعسار سابقاَ تاجر بوده و محکومیت او ناشی از معاملات تجاری باشد از مدلول ماده ( 412 ق.ت ) مستثنی نیست.
از رای مرتبط به اعسار مستفاد می شود تاجری که از تادیه قروض تجاری اش معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد، نه دادخواست اعسار. بنابراین پذیرفتن دادخواست اعسار از کسی که شغل تجاری داشته باشد ولو این که در زمان تقدیم دادخواست تاجر نباشد، برخلاف اصول و قواعد قانونی است.
در تفسیر ماده ( 412 ) قانون تجارت باید گفت تاجری که دارفانی را وداع گفته است در صورتی که تا یکسال بعد از تاریخ فوتش معلوم شود در زمان حیاتش قادر به پرداخت دیون خویش نبوده است، با عنایت به قسمت آخر ماده مذکور، حکم ورشکستگی یک چنین تاجری را می توان صادر نمود. در جهت حفظ حقوق طلبکاران تاجر متوفی، در ماده ( 274 ) قانون امور حسبی به وضوح تصریح شده است که تصفیه ترکه متوفی در صورتی که تاجر باشد تابع مقررات ورشکستگی می باشد. پس می توان نتیجه گرفت در صورتی که شخصی قبلاَ تاجر بوده و بعد تجارت خویش را رها کند و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است؛ بدیهی است چنین شخصی در زمان توقف، تاجر محسوب نمی شود و مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردد.
در رابطه با امور مربوط به ورشکستگی تجار مراتب ذیل باید در نظر گرفته شود :
1- اشخاص صغیر و محجور که فاقد اهلیت قانونی برای اشتغال به امر تجارت می باشند اگر هم به امر تجارت اشتغال ورزند تاجر تلقی نمی شوند . بنابراین مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.
2- لازم نیست تاجر فاقد دارایی باشد یا این که دارایی او کفاف بدهی هایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتواند بدهی های خود را بپردازد، ورشکسته خواهد بود.
3- نمایندگان و کارمندان تجارتخانه چون به حساب خود عمل تجاری انجام نمی دهند تاجر شناخته نشده و مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.
4- تاجری که فوت کند تا یکسال بعد از فوت، اگر معلوم شود که در زمان حیات از عهده تادیه بدهی های خود برنمی آمده است، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد و حکم ورشکستگی او صادر می شود، طبق ماده ( 274 ) قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی در صورتی که بازرگان بوده است، تابع مقررات تصفیه خواهد شد.

    چه اشخاصی می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند ؟ ( اعلام ورشکستگی )

مرجع صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی تاجر، دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر است. البته محل اقامت تاجر، محلی است که عملیات عمده تاجر در آن جا صورت گرفته است.
به موجب ماده ( 415 ) قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود :
الف) بر حسب اظهار خود تاجر
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم
الف) شخص تاجر :
به موجب ماده ( 413 ق.ت ) " تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید ".
قصد این است که کلیه صورتحساب های مورد نظر قانونگذار از هر جهت کامل باشد و به طور موثر در زمان تصمیم گیری مورد استفاده دادگاه قرار گیرد.
هر تاجری به محض آن که متوجه شد از پرداخت دیون خود عاجز است، باید فوراَ به دفتر دادگاه اطلاع دهد که تجارت او متوقف است و قادر به پرداخت بدهی های خود نیست. از طرفی قانون، اول خود تاجر را موظف به اعلام ورشکستگی نموده است. ورشکستگی تاجر از نظر جامعه، عملی نامناسب است و اثر نامطلوبی برای تجارت او دارد و باعث سلب اعتبار تاجر می شود. به همین منظور بعضی از تجار حاضر نیستند که فوراَ و ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نمایند.
به موجب ماده ( 414 ق.ت ) صورتحسابی که تاجر به دادگاه می دهد باید دارای تاریخ باشد و به امضای او رسیده و ماضمن مراتب ذیل باشد :
1- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر به طور مشروح
2- صورن کلیه قروض و مطالبات
3- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
در صورت توقف شرکت های تضامنی و نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء و در شرکت های مختلط، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن باید ضمیمه شود.
باید توجه داشت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم مقام تاجر ورشکسته می باشد و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
ب) طلبکاران
در اکثر موارد تاجر ورشکسته حاضر نیست ورشکستگی خود را اعلام دارد و آن را حتی المقدور مخفی می نماید. در این صورت طلبکارها می توانند مواقعی که در پرداخت مطالبات تجاری آن ها وقفه حاصل شد؛ مراتب ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام دارند. البته دادگاه تاجر را احضار می نماید و از وضعیت قروض و دارایی و نحوه پرداخت بدهی های او جویا می شود. در صورتی که تشخیص داد واقعاَ تاجر عاجز از تادیه دیون و تعهدات نقدی خود می باشد، در آن صورت حکم ورشکستگی او را صادر خواهد نمود.
ج) دادستان
ورشکستگی تاجر نه تنها به طلبکاران لطمه می زند، بلکه امکان دارد باعث ورشکستگی سایر تجار طلبکار او هم بشود. دولت باید نظارت در امر تجارت مخصوصاَ ورشکستگی داشته باشد. روی این اصل، دادستان حق دارد که به محض مشاهده وضعیت چنین تاجری مراتب را به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی او را صادر نماید.
 


 • تعداد صفحات :6
 • ...  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات