تفاوت اوراق قرضه با سهام

1-سهام جزو سرمایه شرکت می باشد اما اوراق قرضه بدهی شرکت است.
2-دارندگان اوراق قرضه برخلاف دارندگان سهام حق رای و اداره شرکت را ندارند و بستانکار شرکتند.
3- برخلاف سهام پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی باشد. ( ماده 54 ل.ا.ق.ت )
4- برای صدور سهام شرایط مندرج در مواد 55 و 56 ل.ا.ق.ت که برای انتشار اوراق لازم نیست ، مورد نیاز نیست .

    تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

این دو ماهیتاَ شبیه هم هستند با این تفاوت که وجوهی که از فروش اوراق مشارکت به دست می آید باید در طرح های مشخص شده مصرف شود ولی در مورد اوراق قرضه ناشر می تواند هر گونه صلاح می داند عمل کند به این علت که وجه اوراق قرضه به ناشر تملیک می شود اما در مورد اوراق مشارکت دارنده آن با ناشر شریک می گردد. بدین معنا که دارندگان اوراق قرضه بستانکار شرکت محسوب می شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک مدنی شرکت یا موسسه ناشر بوده و در سود حاصل از اجرای طرح به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت سهیم می گردند. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت باید تضمین گردد ولی در اوراق قرضه این تضمین بستگی به ناشر دارد .