تعریف شرکت هلدینگ
شرکت هلدینگ،شرکتی است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر، جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رأی کسب میکند تا بتواند برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.
شرکتهای هلدینگ،مالک سهام شرکتهای تولیدی و یا خدماتی زیرگروه خود هستند و معمولاَ این سهام را تا حدی خریداری می کنند که بتوانند برای آن شرکت ها تصمیم گیری کنند.در شرکت های هلدینگ،شرکت های تابعه استقلال حقوقی خود را تا حد زیادی حفظ می کنند اما استقلال مالی آن ها به کلی از بین می رود و ممکن است بنا بر صلاح دید مالک آن ها سیاست های داخلی آن ها نیز تغییر کند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت هلدینگ
_ کپی مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره
_ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری کلیه ی اعضاء.
_ آگهی تأسیس شرکت.
_ نامه نمایندگی از شرکت مادر جهت ثبت شرکت.
مراحل دریافت مجوز تشکیل شرکت هلدینگ

1_ شرایط دریافت موافقت با تأسیس شرکت مادر
_ تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مادر.
_ تکمیل فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی موجود در آدرس الکترونیکی http://www.seo.ir
_ ارسال فرم ها برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار.
_ ابلاغ موافقت اصولی سازمان برای تأسیس شرکت بعد از بررسی مدارک و احراز شرایط.

2_ شرایط اعطای مجوز تأسیس:
_ تکمیل مدارک اعلام شده توسط سازمان در مهلت مقرر.
_ صدور نامه ی سازمان مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت در اداره ثبت شرکتها.

3_  شرایط اعطای مجوز فعالیت بعد از دریافت مجوز تأسیس
_ ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها توسط متقاضی طی مهلت مقرر.
_ ارایه مستندات ثبت به سازمان.
_ ارایه مدارک لازم جهت ثبت نزد سازمان بعد از ثبت نهاد مالی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری.( اساسنامه ثبت شده شرکت، آگهی ثبت تغییرات در اساسنامه، آگهی ثبت اعضای منتخب هیأت مدیره تأیید شده در کمیته تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی)
_ صدور مجوز فعالیت برای شرکت در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت.
مراحل لازم چنانچه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت هلدینگ را داشته باشد
_ تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر همراه با ضمایم.
_ تکمیل فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهادمالی.
_ ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی.
_ صدور مجوز در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم.
_ اقدام جهت ثبت تغییر موضوع شرکت در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر.

تنظیم اساسنامه شرکت هلدینگ
_ تصریح واژه شرکت هلدینگ در عنوان نام شرکت.
_ تصریح هدف تشکیل شرکت ( سازماندهی فعالیتهای شرکتهای تابعه و راهبری شرکتهای زیر مجموعه)
_ اشاره کردن به این نکته که شرکت دارای شخصیت مستقل است و به شکل شرکت سهامی خاص یا عام اداره می شود و اینکه هم شرکت مادر و هم شرکتهای تابعه دارای استقلال مالی بوده و تابع اساسنامه خود هستند.
_ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت سهام و سرمایه شرکتهای تابعه، مدیریت و نظارت بر فعالیتها و دستیابی به اهداف شرکت از طریق شرکتهای زیر مجموعه که باید در اساسنامه شرکت تصریح گردد.
_ اعضای هیأت مدیره شرکت و زیر مجموعه های آن نمی توانند هیچ سمت دیگری را در شرکتهای مادر و شرکتهای تابعه داشته باشند.
_ نمونه هایی از وظایف هیأت مدیره:
تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه.
تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای تابعه.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای زیرمجموعه
تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای تابعه
بررسی پیشنهاد اصلاح یا تغییر موارد اساسنامه یا انحلال شرکتهای زیر مجموعه.
_ تعریف شرکت تابعه در اساسنامه.
_ انضمام لیست مشخصات مربوط به نام شرکت، مرکز شرکت، سرمایه و حوزه فعالیت شرکتهای تابعه به صورت پیوست.