اطلاعیه صنف مالیات علی راس

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الرأس علاوه بر رعایت عدالت مالیاتی،هزینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. ماده ۹۷ ق.م.م مصوب سال ۸۰ به کارگزاران مالیاتی اجازه داده بود تا در صورت ارائه نشدن اطلاعات کافی متقن توسط مؤدی،از روش تشخیص علی الرأس برای محاسبه وی اقدام کنند.ارائه نکردن ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر،تمکین نکردن به درخواست به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارائه شده توسط مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کنند.سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیانی از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات تعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.
تبصره ذیل ماده ۹۷ نیز،سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرده است که در مدت ۳ سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.بی تردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه ای صندوق فروش موجه خواهد شد مالیات های بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود و زمینه بکار گیری روش تشخیص علی الرأس بهصورت کامل از بین برود.تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد.مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن بدست آمده از پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایه را برای تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد.از طرف دیگر،تحقق این مهم،رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایت مندی مؤدیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت.